A 2010. október 4-i Ajka-környéki vörösiszap-katasztrófa miatt 245/2010. (X. 6.) Korm. rendeletével a Kormány – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 149. § (3) bekezés a) pontja alapján – veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Az Alkotmány idézett rendelkezése szerint a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása (a továbbiakban: veszélyhelyzet), valamint a közrend és a közbiztonság védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. A Hvt. fenti rendelkezése értelmében a Kormány veszélyhelyzetben a Hvt. 153-156., 158-160., 165-170., 172-173., 186., 195., 196-201. §-ban meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezetheti be. E rendkívüli intézkedések közül a 167. § szól a gyülekezési jog korlátozásáról. Eszerint közterületen tartandó rendezvényt, nyilvános gyűlést csak előzetes engedély alapján lehet tartani. A nyilvános rendezvény tartására vonatkozó engedély kiadása az illetékes rendőrfőkapitány hatáskörébe tartozik. A rendőrfőkapitány a nyilvános rendezvény engedélyezése iránti kérelmet a védelmi érdekek sérelme esetén a tény közlését meghaladó egyéb indokolás nélkül elutasíthatja.

2010. november 16-án devecseri magánszemélyek demonstrációt jelentettek be az Ajkai Rendőrkapitányságon. A bejelentés szerint a 8-as számú főúton a devecseri elágazótól Budapest irányába kívántak félpályás útlezárást tartani.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője – figyelemmel az egész megye területére elrendelt, érvényben lévő veszélyhelyzetre – a Hvt. 167. § (3) bekezdése alapján az engedély kiadását elutasította.

A főkapitány súlyos jogalkalmazási hibát követett el, amikor a Hvt. felületes ismerete alapján úgy vélte, hogy bármilyen veszélyhelyzet esetén jogosult a nyilvános rendezvény engedélyezése iránti kérelemről dönteni. Ha elolvasta volna az aktuális veszélyhelyzetet kihirdető 245/2010. (X. 6.) Korm. rendeletet is, észlelhette volna, hogy abban a Hvt. 167. §-ára nincs utalás, vagyis a konkrét esetben a Kormány nem vezette be a gyülekezési jog korlátozását. A Hvt. rendkívüli jogrendre vonatkozó rendelkezései ugyanis a veszélyhelyzet kihirdetésével nem lépnek automatikusan életbe a maguk teljességében, hanem a Kormánynak tételesen meg kell határoznia azokat, amelyek bevezetését az adott esetben indokoltnak látja. Mivel a jelen esetben a kormányrendelet – helyesen – nem utal a Hvt. 167. §-ára, a főkapitánynak nem volt joga az ügyben határozatot hozni. Mivel a Hvt. gyülekezési jogra vonatkozó kivételes rendelkezései nem alkalmazandóak, a bejelentést a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (Gytv.) alapján kellett volna elbírálni. Erre vonatkozó hatásköre a rendezvény helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak, nem pedig a megyei főkapitánynak van (Gytv. 6. §).

 


Share |

 

Luxembourg

Az EU Bíróság válogatott döntéseinek összefoglalói.

Kamatkalkulátor

A régi Ptk. 301. és 301/A., valamint az új Ptk. 6:47., 6:48. és 6:155. §-a alapján működő ingyenes kamatkalkulátor. A kamatkalkulátor segítségével késedelmi, ügyleti és vegyes kamatot tud számítani. A kamatkalkulátor használata nem igényel regisztrációt.